top of page

Primair en Voortgezet onderwijs

Primair onderwijs

Verwondering, emoties, verbazing, samen ontdekken én begrijpen. In het primair onderwijs bieden wij de leerlingen veel ruimte voor het zelf doen en ervaren van bewegingen. De emoties in en het dansen van een verhaal staan hierbij centraal. Op die manier beléven leerlingen moderne dans in plaats van er alleen naar te kijken. 

We spelen met onze dansvoorstellingen en randprogrammering in op het aanspreken van kinderen van 4-6 jaar op hun verbeelding, emoties en zintuigen. Zij leren de wereld in- en buiten zichzelf ontdekken middels dans en krijgen de mogelijkheid dans als expressie- en kunstvorm te ervaren.

Kinderen van 7-12 jaar laten wij leren door herkenning, verbinding en zelfbewustzijn. Door klassieke of juist hedendaagse verhalen te gebruiken in dans, nemen we de kinderen mee in universele emoties en maatschappelijke levenslessen. Zo maken zij kennis met de danstraditie en leren te kijken naar kunst.


Het ontwikkelde aanbod voor het primair onderwijs sluit aan bij het thema Burgerschap, de kerndoelen binnen Oriëntatie op jezelf en de wereld, Bewegingsonderwijs en Kunstzinnige oriëntatie zoals landelijk bepaald. Educatieve activiteiten kunnen op basis van leerdoel of thematiek worden geboekt. 

Voortgezet onderwijs

Met maatschappelijke thema’s spreken we jongeren aan op hun verlangen om grenzen te ontdekken, op hun vermogen tot het vormen van een mening over de wereld en op hun verantwoordelijkheid en identiteit als mens in die wereld.
In voor- of nagesprekken met de dansers, in workshops en lesbrieven wordt nader ingegaan op de thematiek uit voorstellingen en dagen wij leerlingen uit om na te denken, te ervaren en hierover te spreken (al dan niet met hun lichaam).


In het ontwikkelde aanbod voor VO is aansluiting gezocht bij de kerndoelen binnen de onderdelen E: Mens en maatschappij, F: Kunst en cultuur en G: Bewegen en sport (onderbouw) en bij de

eindtermen en exameneenheden (bovenbouw) zoals landelijk bepaald.


Educatieve activiteiten kunnen op basis van leerdoel of thematiek worden geboekt. Wilt u dat we hierover mee denken? Neem contact op via email: educatie@lonnekevanleth.nl.

bottom of page